Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia tretia: „Manuál života“

Opakujeme a vynovujeme si učivo z lekcie tretej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 30.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorý v sebe prijal a uložil správne riešené bohatstvo sudoku „súd v oku„. Každá autosugescia pravidiel podlieha bohatstvu sudoku: „sud v oku“ prijatím koruny života – zdravý liek človeka.

Tretia lekcia učiva podľa: pristátie korábu s Noe

 1. vzor „kohút a vajce:“ tretia časť žĺtka života zložená z troch častí
 2. vzor „strom poznania:“ tretia časť z kmeňa života zložená z troch častí

Poďme sa liečiť s korunou života, udržiavať energiu v tretej čakre s autosugesciou: Božie slovo žije sedem dní v týždni +užíva bohatstvo sudoku, prijať korunu života – pristátie korábu s Noe.

 1. ľavá ruka uchopí – zovrie prúd energie v dlani, robí nám rozhlas – plynový pedál
 2. pravá ruka je otvorená, robí nám televíznu obrazovku = uchopené dieťa v náručí – zvládnutá jazda inžinierskych sietí
 1. V priestore slova, v päť – cípej hviezde máme číslice 9999: múdrosť života + bohatstvo sudoku, šikmo oproti priestoru slova je priestor odbornosť, kde v päť – cípej hviezde máme číslice 12121212: vyššie Ja v rutine života + bohatstvo sudoku, nechajte prúd energie pôsobiť na seba, akoby ste držali dieťa v náručí, na záver odlož číslice 12121212: vyššie Ja do stredu päť – cípu + bohatstvo sudoku, chrániš si zdravú psychiku a fyziku.
 2. V priestore skutku, v päť – cípej hviezde máme číslice 10101010: vytrvalosť života + bohatstvo sudoku, šikmo oproti priestoru skutku je priestor myseľ, kde v päť – cípej hviezde máme číslice 8888: zákazka života + bohatstvo sudoku, nechajte prúd energie pôsobiť na seba, akoby ste držali dieťa v náručí, na záver číslice 8888: zákazku života uložíš do stredu priestoru mysle.
 3. V medzi – priestore skutku a odbornosti, v päť – cípej hviezde máme číslice 11111111: zvládnuté nové pokrokové učivo – prax + bohatstvo sudoku, šikmo oproti medzi – priestoru skutku a odbornosti je priestor myseľ a slovo, tam presunieme číslice 9999: múdrosť života + bohatstvo sudoku, nechajte prúd energie pôsobiť na seba, akoby ste držali dieťa v náručí, na záver odlož číslice 9999: zákazku života ulož do stredu priestoru mysle.
 4. V priestore odbornosti v päť – cípej hviezde je prázdny priestor + bohatstvo sudoku, šikmo oproti priestoru odbornosti je priestor slova, tam presunieme číslice 10101010: vytrvalosť života + bohatstvo sudoku, nechajte prúd energie pôsobiť na seba, akoby ste držali dieťa v náručí, na záver číslice 10101010: vytrvalosť života uložíš do stredu priestoru slova.
 5. V priestore mysle je pripravená koruna života/šesť – cípa hviezda/ zaznamenávajúca číslice 8888: zákazka života + bohatstvo sudoku, šikmo oproti priestoru mysle je priestor skutok, tam presunieme číslice 11111111: zvládnuté nové pokrokové učivo – prax života + bohatstvo sudoku, nechajte prúd energie pôsobiť na seba, akoby ste držali dieťa v náručí, na záver číslice 11111111: zvládnuté nové pokrokové učivo – prax života uložíš do stredu priestoru skutku.
 6. V medzi – priestore mysle a slova je pripravená koruna života – šesť – cípa hviezda zaznamenávajúca číslice 9999: múdrosť života + bohatstvo sudoku, oproti medzi – priestoru mysle a slova je medzi – priestor skutok a odbornosť, tam presunieme zo stredu číslice 12121212: Vyššie Ja v rutine života + bohatstvo sudoku na vrchol šesť – cípu, nechajte prúd energie pôsobiť na seba, akoby ste držali dieťa v náručí. Slúži ti inteligencia, máš obhájenie číslic 12121212: Vyššie Ja v rutine života + bohatstvo sudoku.
 7. V priestore slova je pripravená koruna života – šesť – cípa hviezda zaznamenávajúca číslice 10101010: vytrvalosť života + bohatstvo sudoku, šikmo oproti priestoru slova je priestor odbornosť, tam presunieme veliace číslice: mysle, slova, skutku a odbornosti 13131313: zvládnuté kraľovanie v odbore- profesii života + bohatstvo sudoku, nechajte prúd energie pôsobiť na seba, akoby ste držali dieťa v náručí, na záver číslice 13131313: zvládnuté kraľovanie v odbore – profesii života uložíš do stredu priestoru odbornosť.

V tretej plavbe života sa nám holubica nevráti, velí siedmym mečom lávy energie pre zdravý chod tela. Použitím hormonálneho systému sme získali korunu života – šesť – cípu hviezdu, podľa siedmej autosugescie v tretej čakre: Božie slovo žije sedem dní v týždni, aby telo bezchybne a zdravo fungovalo na psychickej a fyzickej úrovni.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www. immanuel.eu

V Bardejove: 10.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť