Nástroj svetla

Každé pochopené slovo s flexibilným plodným úžitkom zavedené do praxe sa volá aktívne koordinované svetlo ducha svätého: sviatok ,,zoslania ducha svätého,“ ľud oslavuje zdravý rozum pre zhmotnené slovo receptúry. Duch svätý je pochopená receptúra.

Vždy prichádza noc, kde zdravo mysliaci človek má príležitosť odhaľovať tajomstvo dňa v kolobehu života. Porovnajme človeka so životným cyklom motýľa:

  1. prvá fáza: vajíčko – myseľ
  2. druhá fáza: húsenica – slovo
  3. tretia fáza: kukla – skutok
  4. štvrtá fáza: motýľ – odbornosť

V prvej fáze človek používa rozum, v tomto príbehu ,,vajíčka motýľa“. Používame rozum správne? Aktivujeme si ducha svätého? Hľadáme návod na použitie? Čas ukáže ako sme spracovali svoje emócie: naše chladné srdcia a horúce dračie jazyky pre rozumové rozhodnutie v prítomnej chvíli a následný dopad na seba, na rodinu, obec, štát, kontinent, planétu Zem. V tom prípade, každý je sliepkou, chráni si vajíčkovú liaheň, duch svätý je detskou zvedavosťou pre receptúru, základom plodného vajíčka pre zdravú tvorivú myseľ.

V druhej fáze človek používa slovo, v tomto príbehu ,,húsenice motýľa“. Používame slová správne? Máme aktivovaného ducha svätého? Zvedavosť pre receptúru? Čas ukáže dosah našich slov. Sú reálne? Okolie rozkvitá? Viditeľne spracované slová – červy sa menia na proteíny, silu človeka, rešpektuješ slobodu svojich blížnych, prijímaš silu Univerzum. Vinný človek sa stáva červom, má nespracovaný strach, krivdu …, ktorý zaživa žerie seba , rodinu, obec, štát, kontinent, planétu Zem ako korózia kovu. To je dokonalá veta na pravom mieste: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“.

V tretej fáze človek používa skutok, v tomto príbehu ,,kukly motýľa“. Používame skutky správne? Je s nami duch svätý? Sme si vedomí receptúry? Čas ukazuje hmatateľne kým sme, ako žijeme sami so sebou, v našej rodine: v obci, v kraji, v štáte, na kontinente, na planéte Zem: Tvorivo? Je tam prítomný radostný smiech človeka, rodiny, obce, štátu, kontinentu, planéty Zem? Zaraď sa do radu, máš spracované svoje ego. Alebo ničivo? – vojna v sebe, v rodine, v obci, v štáte, na kontinente, na planéte Zem, rozšírenie nevedomosti, priestor pre červa nespracovaného ega – moru človeka. Zaradí ťa do radu svojho nespracovaného ega!

V štvrtej fáze človek používa odbornosť, v tomto príbehu ,,ľahkosť letu motýľa“. Používame odbornosť správne? So stálym prítomným duchom svätým, objavujeme vždy nové a nové zátišia receptúr? Čas ukáže ľahkosť každého motýľa na planéte Zem, ale aj ťažké ničivé zbrane, prejavená prázdnota citu človeka: podchladené – nepochopené, ani sa nesnažím pochopiť, alebo uvarené vajíčko – diktátor opičenia sa – ,,tak budeš robiť ako som ti to Ja povedal, čo všetko som pre teba urobil, likvidovanie slobodnej vôle – zlomenie človeka, ničenie pokroku“- je jasným dôkazom krpatenia človeka a udržiavania stagnácie doby. Dovolíš si dať každému slobodu? ,,Rozmýšľaj, rozprávaj, konaj, ukazuj tak, aby si bol spokojný, len tak zaistíš rozkvet doby pre plodné dni života.“

Vidíme a počujeme okolo seba jednoduché príklady – príbehy od tvorcu nebeského otca a našich blížnych, preto vo všetkom máme hľadať nápovede pre svoju realizáciu. Nauč sa pracovať s čistým úmyslom, ktorý predstavovala cirkev s holubicou s ohnivými jazykmi (to človeku myseľ naplno pracuje) – to je každé slovo pretavené, pochopené čistotou a tak následne uvedené do praxe, aby dielo tvorivých rúk človeka s ľahkosťou slúžilo človeku na planéte Zem. Vidieť a počuť ľahkosť lietajúceho motýľa: ,,odborník v plnom nasadení,“ počuť zvučný potlesk ľudu, tak sme rešpektovali slobodu v sebe, v rodine, v obci, v štáte, na kontinente, na planéte Zem. Koniec otrokárskej spoločnosti. Mier v človeku pre rodinu, pre obec, štát, kontinent, planétu Zem, ducha svätého – rešpekt pred receptúrou pokroku.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 18.03.2022

Konzultanti: Lucia Sobolčíková, Beáta Vojčíková, Mária Mihaliková

Vytlačiť Vytlačiť