Malý kríž človeka podľa desať Božích prikázaní

Dnes riešime slovo: “ JA vojak“ odkaz našich predkov, pre prítomnú chvíľu: Ja kov a každý človek je vodivý ako kov, keď prijíma nové informácie cez kvantovú fyziku, premiestňuje kmitočty, pre spoznávanie hry na planéte Zem, pre rajskú záhradu NANO čistých častíc pečene. Človek potrebuje vytvárať zvedavú záťaž, pre myseľ – tak následne prežije krutú zimu. Kritizovaním používa bloky, nevie, nevytvára zdravé kmitočty so správnym zakončením pre rast človeka, preto je tu potrebná detská zvedavosť ducha človeka, tak následne naštartuje zdravé a pevné kmitočty. Poďme si popísať, ako sa dokonalý internet slobodne používa. Človek potrebuje chcieť riešiť, byť plodným, používať autosugescie pre číslo štyri – štvrtú čakru, kde sa spoznáva tvorivé slovo – červený trojuholník a slovo v praxi sa ujalo – modrý trojuholník, len tak môže pokračovať vo vývoji ďalej a obhájiť žiarivé svetlo života.

Pre spoznávanie nového javu, každý daný jav má štyri fázy s Bohom Univerzum. Boh Univerzum pripravil pre človeka všetky podmienky, aby kráľovsky žil, tak pre človeka pripravil malý kríž z desatora Božích prikázaní, povedzme si to jednoduchšie, máme odkazy vložené do viet so známymi autosugesciami: „miluj svojho blížneho, ako seba samého“, s výzvou pre každého: ,,klopte a otvorí sa Vám“, ,,proste a nájdete“. Pri používaní autosugescií podobných viet, stíšením používame malý kríž, odhaľuje tajomstvo podľa desatora Božích prikázaní:

Mapa k malému krížu života

  1. Vzduch. Spodný pravý roh je pre prvú autosugesciu desatora: ,,Ja, som pán Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal“ = myseľ, máš len jednu zdravú myseľ, pre zdravý chod života.
  2. Oheň. Spodný ľavý roh je pre druhú autosugesciu desatora: ,,Nevezmeš mena Božieho nadarmo“ = slovo, máš jazyk ohňa života, používaj zdravé slovo Božej pravdy.
  3. Voda. Horný ľavý roh je pre tretiu autosugesciu desatora: ,,Spomni, aby si deň sviatočný svätil“ = skutok, zdravý tréning pohybu tela pre rozkvet človeka overovanej pravdy života.
  4. Zem. Horný pravý roh je pre štvrtú autosugesciu desatora: ,,Cti otca svojho i matku svoju“ = odbornosť, zvládnutá cesta majstra života, úlohou majstra je odovzdávať a prijímať nové skúsenosti rozkvetu pokroku, aj majster je večný študent, ktorý vychytáva všetky zákutia a skúša možnosti.
  5. Kov. Vieš, hľadať ponúkať možnosti? – pýta sa piata autosugescia z desatora Božích prikázaní, stále sídlo má v kolónke: Vzduch. Pripomeňme si! Spodný pravý roh je pre prvú autosugesciu desatora: ,,Ja, som pán Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal“ = myseľ, máš len jednu zdravú myseľ, pre zdravý chod života. Tu pracuješ s orgánmi svojho tela, podľa piatej autosugescie: Nezabiješ – hľadaj riešenie na čistom Božom obetnom stole, tak sa rozprávaš s majstrami Univerzum pre dokonalý koordinovaný pohyb ako to vidíš na oblohe, vždy ide o pľúca, hrubé črevo tvoj čistý úmysel pre zdravé pľúca, v mysli hľadáš čistú Božiu pravdu, pomalým dýchaním aktivuješ nové poznanie a tak sa následne zbavuješ nepotrebnej blokády alebo viacero blokád tela – odstrániš svoj blok nevedomosti – vyprázdniš hrubé črevo, pre prijatie – prijímaš nové pokrokové, požehnávaním s detskou zvedavosťou odhalíš tajomstvo žiarivého svetla života, si spojený s Bohom Univerzum.
  6. Voda. Hľadáš, alebo máš gejzír svojho života? pýta sa šiesta autosugescia z desatora Božích prikázaní, pohyblivé sídlo v kolónke: Oheň. Pripomeňme si! Spodný ľavý roh je pre druhú autosugesciu desatora: ,,Nevezmeš mena Božieho nadarmo“ = slovo, máš jazyk ohňa života, používaj zdravé slovo Božej pravdy. Tu pracuješ s orgánmi svojho tela, podľa šiestej autosugescie: Nezosmilníš – hľadaj riešenie na čistom Božom obetnom stole, tak sa rozprávaš a počuješ majstrov Boha Univerzum pre dokonalý koordinovaný pohyb, tak ako vidíš pohyb na oblohe, vždy ide o obličky, močový mechúr – tvoj čistý úmysel pre zdravé obličky, v slove hľadáš čistú Božiu pravdu, pomalým poznávaním pravdy aktivuješ nové poznanie a tak sa následne zbavuješ nepotrebných blokád tela – odstrániš svoj blok nevedomosti – vyprázdniš močový mechúr, pre nové prijatie – prijímaš nové pokrokové, požehnávaním a s detskou zvedavosťou otváraš a spoznávaš tajomstvo žiarivého svetla života, si v spojení s Bohom Univerzum a tak si posilňuješ budúce trávenie: žalúdok, pankreas, slezinu podľa šesť – cípej hviezdy.
  7. Strom. Overuješ slovo v praxi svojho života? pýta sa siedma autosugescia z desatora Božích prikázaní, stále sídlo v kolónke: Voda. Pripomeňme si! Vrchný ľavý roh je pre tretiu autosugesciu desatora: ,,Nevezmeš mena Božieho nadarmo“ = skutok, počuješ jazyk ohňa života, používaj zdravé slovo Božej pravdy. Tu pracuješ s orgánmi svojho tela, podľa šiestej autosugescie: Nepokradneš – praxuj na čistom Božom obetnom stole, tak sa rozprávaš, aktívne počuješ, vidíš majstrov Boha Univerzum pre dokonalý koordinovaný pohyb, tak ako vidíš na oblohe, vždy ide o pečeň, žlčník, tvoj čistý úmysel pre zdravú pečeň, v slove hľadáš čistú Božiu pravdu, pomalým poznávaním pravdy aktivuješ nové koordinované pohyby a tak následne sa zbavuješ nepotrebných blokád tela – odstrániš svoj blok nevedomosti – utišuješ svoju žlč pre nové prijatie: v praxi prijímaš nové pokrokové návyky, požehnávaním a s detskou zvedavosťou, spoznávaš tajomstvo žiarivého svetla života vo svojom tele, spájaš sa, si v spojení s Bohom Univerzum.
  8. Oheň – v päť – cípej hviezde je striedavé sídlo priestoru pre učňov a následné sídlo priestoru pre majstra svetla v neobmedzenom časopriestore, v šesť – cípej hviezde, prejsť ohňom života do svetla a tak sa následne stať majstrom života. Tu je vrchol poznania v prítomnej chvíli v medzipriestore: voda a zem, hovorí ôsma autosugescia z desatora Božích prikázaní. Pripomeňme si: Voda. Horný ľavý roh je pre tretiu autosugesciu desatora: ,,Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil“ = skutok, zdravý tréning pohybu tela pre rozkvet človeka overovanej pravdy života. Zem. Horný pravý roh je pre štvrtú autosugesciu desatora: ,,Cti otca svojho i matku svoju“ = odbornosť, zvládnutá cesta majstra života, úlohou majstra je odovzdávať a prijímať nové skúsenosti rozkvetu pokroku, aj majster je večný študent, ktorý vychytáva všetky zákutia a skúša nové možnosti. Tu pracuješ s orgánmi svojho tela, podľa ôsmej autosugescie: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“, keď poznávame nové, sme učňom, týka sa nás päť – cípa hviezda, ovplyvňuje orgány: srdce, tenké črevo a tak následne sa staneme učiteľom živého žiarivého svetla, a to sa nás už týka šesť – cípa hviezda, ktorá ovplyvňuje rozum a zdravý hormonálny systém pre zdravý plodný život človeka. Čistý úmysel pre zdravé srdce, v skutku hľadáš čistú Božiu pravdu: ,,A slovo sa skutkom stalo, a prebývalo medzi nami“, pomalým poznávaním v prítomnej chvíli a odovzdávaním pravdy máš aktivované nové koordinované pohyby a tak ti následne strávi tenké črevo a mozog nové vedomosti, a tak následne ďakovaním utišuješ svoju detskú zvedavosť, pre nové prijatie: v praxi prijímaš nové pokrokové návyky, požehnávaním a s detskou zvedavosťou, spoznávaš a odovzdávaš tajomstvo žiarivého svetla života vo svojom tele, spájaš sa, si v spojení s Bohom Univerzum.
  9. Zasnúbená Zem pre učňov podľa päť – cípej hviezdy, a posvätný Oheň pre majstrov podľa šesť – cípej hviezdy. Tu sídli poznanie pre človeka, hovorí deviata autosugescia z desatora Božích prikázaní. Pripomeňme si, kde sa nachádzame: Zem. Horný pravý roh je pre štvrtú autosugesciu desatora: ,,Cti otca svojho i matku svoju“ = odbornosť, zvládnutá cesta majstra života, úlohou majstra je odovzdávať a prijímať nové skúsenosti rozkvetu pokroku, aj majster je večný študent, ktorý vychytáva všetky zákutia a skúša možnosti. Tu pracuješ s orgánmi svojho tela, podľa deviatej autosugescie: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“, tu je zasnúbená zem, pracuje sa len koordinovane žiarivo čisto, podľa svetla života, tak ako vidíš na oblohe. Čistý úmysel je známkou zdravého žalúdka, pankreasu a sleziny podľa päť – cípej hviezdy, kde sa človek učí nové prijímať – poznávať, a pre zdravé srdce, tenké črevo, kde si vždy pripravený odovzdať najnovšie poznatky svojho života. V skutku hľadáš vždy čistú Božiu pravdu na Božom stole: ,,A slovo sa skutkom stalo, a prebývalo medzi nami“, poznávaním a odovzdávaním pravdy máš aktivovanú aktívnu silu nových koordinovaných pohybov, pre rast svojej osobnosti a vždy si súčasťou každej bytosti podľa spracovaných úmyslov. Detskou zvedavosťou v praxi prijímaš nové pokrokové návyky, požehnávaním a s detskou zvedavosťou spoznávaš a odovzdávaš tajomstvo žiarivého svetla života vo svojom tele, si v spojení s Bohom Univerzum.
  10. Jadrom, stredom nás sprevádza desiata autosugescia z desatora Božích prikázaní: ,,Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. Všetko si potrebuješ sám aktivovať cez svoju detskú zvedavosť, tým aktivuješ jadro svojich buniek dokonalého internetu spojenia s Bohom Univerzum. Preto sa voláš božím dieťaťom, aby si sám slobodne aktivoval a poznával nové pokrokové programy Univerzum na Božom čistom stole.

Keď zhrnieme všetky tieto autosugescie a pozrieme sa na obrázky ako fungujú kmitočty kvantovej fyziky, každá myseľ človeka je vzácne prepojená s Bohom Univerzum. Pozerať na blížneho s úctou – sýtiť sa svetlom pravdy, ktorá je vložená v človeku, zvládneme to úprimným požehnávaním, otvárame čistý, žiarivý, vnútorný svet pravdy Boha Univerzum, a to isté hovorí inscenácia krížovej cesty, v starej ustráchanej dobe, kde sa šíril a udržiaval strach, tak sme si nevedome blokovali a poškodzovali, svoje orgány a svaly, NANO častice sa nemohli spájať v jeden dokonalý celok, ako to vidíme na oblohe Univerzum.

Vo všetkom máš nájsť nový jav – plodný reálny výsledok pre kmitočty kvantovej fyziky, aby človek planétu Zem používal ako raj pre poznávanie afrodiziaka v prítomnej chvíli, to je Boží certifikát zdravej psychiky a fyziky. Spoznávať a obhájiť nové kmitočty v každej jednej fáze: 1. zima – myseľ, 2. jar – slovo, 3. leto – skutok a 4. jeseň – odbornosť. Len čistota mysle objavuje nové pokrokové, energia svetla kmitočtov kvantovej fyziky odhaľuje čistotu v každom jave Boha Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 13.04. 2021 napísané a 03.11.2021 aktualizované

Vytlačiť Vytlačiť