Krídla človeka

Každý človek v sebe nosí emócie pre reálny život tradícií, ktoré dovoľuje nám vesmír. Prehodíme písmenka a nájdeme si význam slov: ,,tradíciu – í dar citu“, ,,vesmír – Rím – ves“. Dve slová a toľko skrytých významov pre napredovanie ľudstva, ale pokračujeme fungujeme na systéme: ,,zásuvka – zástrčka“.

Zástrčka je číslom päť – osobnosť človeka štartuje ,,s emóciou ponižovania“ podľa plaziaceho sa hada – dvadsaťštyri hodín dennodenne

5.rotnýjednorožecV.vytváram priestor pre rast semenarešpekt majstra a učňa k remeslupešiakprišiel pán učiteľpre prijatie blížneho
 1. prejsť významom čísla päť plaziaceho sa hada – dvadsaťštyri hodín dennodenne
 2. vojenská hodnosť: rotný – krúti sa
 3. hviezdne poradie: jednorožec – uchopiť a poznať hľadanú mannu – význam charizmatických chvíľ života
 4. krížová cesta hovorí o piatom zastavení – ,,V“.: ,,Šimon Cirenejský pomáha pánu Ježišovi kríž niesť“ /sám si ničím/
 5. príroda a čas vegetácie: semenu vytváram priestor pre rast
 6. remeslo a priestor s pochopením: rešpekt majstra a učňa k remeslu
 7. šachy: pešiak – sme pešiaci života
 8. detská inteligencia: prišiel pán učiteľ – obdivom si týčime smer života
 9. dospela inteligencia – pre prijatie blížneho – cez blížneho kráčame ďalej /čo vidíš a počuješ o blížnom, je to váš spoločný záprah pre napredovanie, štít manny – žiary slnka života – miluj svojho blížneho, ako seba samého/

Výsledky plodnej práce, kde vo všetkom hľadáme číslo dvanásť ,,zásuvku“ – zdroj cieľu sily: ,,emócia povyšovania“ podľa plaziaceho sa hada – dvadsaťštyri hodín dennodenne

12.štábny práporčíkškorpiónXII.úroda zarodilazručnosť odborníka remesladámaviem remeslo, profesiupre vyššie Ja v rutine života
 1. prejsť významom čísla dvanásť plaziaceho sa hada – dvadsaťštyri hodín dennodenne
 2. vojenská hodnosť: štábny práporčík
 3. hviezdne poradie: škorpión – uchopená a poznaná hľadaná manna – žitá v prítomnom čase /v hodine dvanástej/ charizmatická chvíľa života
 4. krížová cesta hovorí o dvanástom zastavení – ,,XII.“: ,, pán Ježiš na kríži zomiera“
 5. príroda a čas vegetácie: úroda zarodila semeno – sa stáva semenom
 6. remeslo a priestor s pochopením: zručnosť odborníka remesla
 7. šachy: dáma – chránime si plodný život
 8. detská inteligencia: viem remeslo, profesiu – plávam si vo vytýčenom smere života
 9. dospela inteligencia: pre vyššie Ja – prax sa stáva rutinou života

Užívame si milosť: Číslo trinásť je princípom kraľovania. Zásuvka – princíp elektriny ,,nulák, ochranná sila človeka podľa plaziaceho sa hada – dvadsaťštyri hodín dennodenne

13.poručíkhadonosXIII.zber úrodyodovzdávanie skúsenosti remeslakráľsom pripravený do životakraľovanie mysle slov skutkov odbornosť
 1. prejsť významom čísla trinásť plaziaceho sa hada – dvadsaťštyri hodín dennodenne
 2. vojenská hodnosť: poručík /prehoď písmená: učí – krop/
 3. hviezdne poradie: hadonos – žitá uchopená a poznaná /ne/nájdená manna – žitá /ne/charizmatická chvíľa života
 4. krížová cesta hovorí o trinástom zastavení – ,,XIII.“: ,, pána Ježiša skladajú z kríža“
 5. príroda a čas vegetácie: zber úrody – semeno sa stáva semenom
 6. remeslo a priestor s pochopením: odovzdávanie skúsenosti remesla
 7. šachy: kráľ – chránime si dychom postavenie pre plodné semeno života – sme kráľom myšlienky /semena/ svojho tela, čo zasejeme – pohľad a počutie na blížneho, je semenom premeny, ktorú vidíme a počujeme na svojom vlastnom tele
 8. detská inteligencia: som pripravený do života – plávam na svojej lodi, vo vytýčenom smere života
 9. dospelá inteligencia: pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou – prax nachádza nové zátišia života

Keď chceme lietať ako motýľ:

 1. prvá fáza: zvládať poníženie – neokysličená polovica srdca – prvý lom svetlo slnka: nádych – príchod ,,jednorožec“ – úmysel človeka
 2. druhá fáza: zvládať povýšenie – okysličená polovica srdca – druhý lom svetlo slnka: výdych – príchod ,,hadonos“ – dočasný výsledok
 3. nulák: pokora detskej zvedavosti podeliť sa so všetkými – pozorovaný ochranný systém človeka s názvom depo: dych života

Dnešný dátum 17.04.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = základ života je poznaná manna života – opojenie prirodzeným šťastím so spracovaním programov: vedomých, podvedomých, karmických a dedičných
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, spejem k opojeniu k prirodzenému šťastiu, spracovávam programy: vedomé, podvedomé, karmické a dedičné
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, len tak sa dotýkam prúdu elektriny ,,nulák“, aby som/si/ pozoroval/a/ svoj, blížneho dych života
 4. 1 x 3. = dám/j/ všetkému čas, pre poznanie premeny k úspešnému bytiu
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života – používam/š/ pre svoje krídla štíty života, viem, čo vytvára energia číslic: 5,12,13 spracovaním programov: vedomých, podvedomých, karmických a dedičných
 6. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni – každé slovo má svoju vegetáciu: skladu i rozkladu, matka Zem nepozná odpad – recykluje /pouč sa z chýb blížnych, aby tvoj úmysel spĺňal slová vety: ,,miluj svojho blížneho, ako seba samého“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť