Kľúč k šťastiu

Kto hľadá – nájde, kto klope – otvorí sa, kto prosí – dostane. Otázka s odpoveďou znie: Čo nosíš v mysli, to hľadáš, na to klopeš, o to prosíš. Všetko má začiatok husľového kľúča, pre otvorenie hudobnej cesty, po ktorej ako osloboditeľ, alebo zradca kráčaš. Živá myseľ života potrebuje všetko prijať a pracovať s Božím darom, ponúka ju veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Vyprosiť si milosti dobrého srdca pre seba, cez blížnych, tým môžeme rásť, na tele a na duchu, otvárame si nový informačný priestor požehnávaním. Štartujeme mozog, um cez kľúčové slová v ponuke sú 25 možností: aby všetko jedno bolo

 1. Svetlo – priamy účinok svetla
 2. Mozog, Um – je pre ovládanie emócií, poznávať svetlo, poznávať tmu
 3. Prehrávač zmyslov – služobník mysle – ochranný štít zraku
 4. Prehrávač chutí – podslužobník ochranného štítu mysle
 5. Prehrávač pohybu – udržanie cesty života
 6. Vrchná strana – nebo, ktorého sa dennodenne dotýkaš
 7. Ukazovák – udržuješ život /či – svoj/, alebo kritikou smrť /čiu – svoju/
 8. Otec – plodí vždy nové
 9. Streda – vždy kráčaš stredom jadra
 10. Žltá – rozpoznávač, o čo ti vlastne ide
 11. Čarovná čiapka – slovanské rozprávky sú bibliou Slovanov, alebo Dobšinský bol jasnovidec a prispôsobil to s manželkou k pochopeniu dnešných dní
 12. On, ona, ono – všetko ti pridáva, alebo uberá zo životnej sily, každý je pánom svojej životnej sily, keď má oporu pochopenia v pravý čas, na správnom mieste
 13. Ku komu? Ku čomu? – speješ, spracovávaš svoj materiál, pre rast čistého prebudeného ducha, ktorý podporuje silu zdravého tela
 14. Eliáš – zrazu ho nebolo, Boh ho vzal = sú to reálne nápady človeka pre pohyb tela
 15. Weles – Boh slnka
 16. Fyzika – fyzický – fyzikálny dopad myslenia
 17. Žltý – pohyb vo svetle
 18. Ufo – dokonalé uchopenie
 19. Severný pól – kontinent planéty Zem, ktorý pôsobí na každého
 20. Lucifer – nespracovaná emócia
 21. L uci fer – práca s emóciou
 22. učí fér – spracovaná emócia
 23. Lakomstvo – vrchná strana EKG lúča lásky
 24. Sviatosť oltárna – spodná strana EKG lúča posvätného ohňa
 25. Evanjelium – /Eva je Nil um/ tretia časť svätej omše

Dnešný dátum 20.04.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevným základom pre človeka je požehnávanie blížnemu, postaví hudobný kľúč na notovú osnovu pre cestu človeka s človekom, skákať po notovej osnove podľa emočných nôt: podsvetia, sveta, neba
 2. 3 x 2. = stíš sa, emócia ti napovie, kde svetlo ohňa lúča lásky práve prebýva
 3. 1 x 3. = daj všetkému čas, dovoľ si mať úžitok z ohnivej notovej osnovy, na ktorej sú noty – uhlíky života, každá ľudová pesnička je o sexe – pohybe Umu človeka
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života: každá záležitosť má štyri fázy plodnosti: v mysli oddychuje – sýpka – zima, na jazyku slovo púči jar, skutok je pohybom leta, odbornosť je ,, macocha – svokra“ – učenie sa od blížneho

Obrázok znázorňuje aj hudobnú osnovu človeka, za všetkým hľadaj a nájdeš dar. Hľadaj za všetkým informačné pole, len prebudený duch načítava informácie pohybu, stavia hudobnú cestu, vie, že pri emócii Nie začína hudobný kľúč a pri emócii Áno, končí hudobný kľúč pohybu. Skúšaj, používaj hudobný kľúč, každý ho má v sebe, len o tom nevie, nevedel, volá sa: informačné pole – noty, si muzikantom – hraj, tam kde stojíš, dúchaš oheň hudby života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť