Ryba v človeku

So špúlenými ústami ryby a detskou zvedavosťou aktivujem/š/ v sebe vnútorný zrak, kde hlásim/š/ koniec zimy so začiatkom otvárania hlasu novej jari, s pochopením slova pre nerozlučnú potrebnú prax pohybu života. Pripomenieme si vysvetlenie na plochom systéme, kde si každý sám dovolí žiť: vedome, podvedome, karmicky, dedične na plnom poznávaní Božieho systému, pre plnosť spoznávania sa v systéme šťastnej kocke.

Vieme o kompase života, ktorý tvorí magický kruh dychu vôní chutí života.

Čítame z nekonečného zdroja gejzíru magických vedomostí, kde 14. čísel – od novu po spln, takzvaná krížová cesta, nás viditeľne a počuteľne sprevádza na ceste poznania:

  1. prvý krok: každý pohľad zraku je znázorňovaný stredom leta ,,skutok“ – číslom 9. – múdrosť života, kde po pravej strane čísla 9. kruhu je číslo 8. – zákazka života a po ľavej strane kruhu čísla 9. je číslo 10. – vytrvalosť života
  2. druhý krok: pohľad zraku – leta, otvára prvýkrát jadro – pracovné informačné pole pohľadu čuchu, kde v kúte rohu vládne ,,myseľ“ zima, smerujúc stredom k číslu 2. – stíšim/š/ sa, po pravej strane čísla 2. mám/š/ číslo 1. – som/si/ Božím dieťaťom, po ľavej strane čísla 2. mám/š/ číslo 3. – dávam/š/ všetkému čas pre krok čísla 4. – pre plodnosť života, dostať sa na samé dno podstaty všetkého ,,počuť sluchom“ ,odraziť sa zo samého dna, druhýkrát prejsť jadrom – počuť sluchom pracovné informačné pole pohľadu a tak sa dostať na vrchol ,,umu“ všetkého, k číslu 11. – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, niesť, takzvané drevo kríža
  3. tretí krok: vrchol dreva kríža – um, krúti po ľavici čísla 11. kolesom šťastia jeseň, pre hmat života – odbornosť, s názvami: 12. – vyššie Ja v rutine života, – 13. kraľovanie s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, – 14. sloboda psychiky a fyziky pre prípravu odrazu, dostať sa dole k číslu 6. – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, otvoriť tretíkrát jadro – pracovné informačné pole pohľadu spracovanej chuti
  4. štvrtý krok: mňa/teba/ preverí ,,čo si zasial /hral sa na svojom piesočku – príroda sa dá obnoviť na osobnej pieskovej púšti/, to budem/š/ žať – poznanie chuť jari, číslo 13. – kraľovanie, myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, preveruje jar chutí ,,slovo“ označené číslom 6. – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, po pravici kruhu mám/š/ číslo 5. – pre prijatie blížneho, po ľavici kruhu mám/š/číslo 7. – slovo Božie žije sedem dní v týždni

Dnešný dátum 15.02.2024 /15.februára 2024/ nás posilňuje ryba – špúlenie úst pre počutie Božieho hlasu, ktorý žije sedem dní v týždni, 4 x prejsť kalváriou: leta, zimy, jesene, jari

  1. 2 x 0. = pevný základ plavby v jadrovom znaku
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, pripravený/á/ plávať po jadrovom znaku, takzvanom kríži / s odkazom ,,vezmi svoj kríž a nasleduj ma“, rozpoznávaní: leta, zimy, jesene, jari
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre jasné počutie sluchu, počutia svojho rastu vzájomnej symbiózy
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života: všetko Božské žije vo vzťahu vzájomnej symbiózy
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho: hlavnú vzájomnú symbiózu tvorí veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Špúlením rybích úst upriamime zrakovú pozornosť na čuch, sluch, aktivujeme um hmatateľne, pre poznávanie symbiózy živých chutí vzájomného jadra

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Liberci: 15.02.2024 /15. februára 2024/

Vytlačiť Vytlačiť